Sunday, 18 December 2011

Antonim


Simpulan Bahasa


Pautan Latihan

Tanda Baca

Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberri isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan.
Ia diletakkan di temapt-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya.

Tanda baca utama ialah :
Tanda Noktah atau titik   ( . )
Tanda koma                 ( , )
Tanda tanya atau soal   ( ? )
Tanda seruan                ( ! )
Tanda sempang atau sengkang  ( - )
Tanda noktah bertindih             ( : )
Tanda pengikat kata atau petik  ( “        “ )

Saturday, 17 December 2011

Jenis-jenis Ayat

1.
2.
3.
4.

Ayat ialah satu susunan perkataan yang terdiri daripada subjek dan predikat.
Subjek ialah perkara yang diceritakan.
Predikat ialah cerita berkenaan perkara itu ( subjek ).
Ayat mengandungi makna yang lengkap. Ia diucapkan dengan intonasi atau nada yang sempurna.Ragam Ayat
1.
2.

Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Malaysia, iaitu:
                        (a) ayat penyata;
                        (b) ayat tanya;
                        (c) ayat perintah;
                        (d) ayat seruan.
Keterangan dan contoh ayatayat tersebut adalah seperti berikut:
     (a) Ayat penyata
(i)            Ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal.
(ii)           Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan.
Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerang­kan sesuatu cerita, benda, kejadian, dan sebagainya.
            Contohnya:
                        i.  Kakak sedang menyiram bunga.
                        ii. Lembu itu akan dijual.
Budak-budak itu bermain di tepi longkang.
       
     (b) Ayat tanya
(i)             Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, benda, manusia, binatang dan sebagainya.
(ii)           Ayat tanya terbahagi kepada dua iaitu :
            a. Ayat Tanya Dengan Kata Tanya.
            b. Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya.

Contohnya
i.  Berapakah harga kasut itu?
ii.  Sudahkah adik minum susu?
iii. Bagaimanakah layanglayang itu dibuat?

Ayat Tanya Dengan Kata Tanya.
      i.        Ayat ini menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, berapa, bila, mana, bagaimana, kenapa dan mengapa.
     ii.        Diakhiri dengan partikel -kah.
Contoh : Siapakah nama bapa kamu ?

Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya
      i.        Ayat ini tidak menggunakan kata tanya.
     ii.        Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata.
    iii.        Dalam penulisan, lambang tanda tanya digunakan ( ? )
contoh : Kamu belum hantar buku itu ?

(c) Ayat perintah
      i.        Ayat yang digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh, melarang, mempersilakan, atau meminta seseorang melakukan sesuatu.
     ii.        Ayat perintah terbahagi kepada
a. Ayat Suruhan
b.Ayat Permintaan
c.Ayat Larangan
d.Ayat Silaan

Contohnya:
a. Ayat Suruhan
(i)    Ayat ini bertujuan memberi arahan atau perintah.
(ii)   Partikel -lah boleh digunakan untuk tujuan melembutkan ayat.
Contoh :
Hantar buku itu sebelum pulang
Turunlah dari sini sekarang juga.
Cuci kasut kamu.

b. Ayat Permintaan
      i.        Ayat ini bertujuan memohon pertolongan dan permintaan.
     ii.        Ia menggunakan perkataan tolong dan minta pada permulaan ayat.
Contoh :
Tolong bawakan minuman ini ke dapur.
Minta hadirin semua bergerak ke ilik jamuan.
Tolong jemurkan pakaian itu.

c. Ayat Larangan
(i)    Ayat ini bertujuan melarang melakukan sesuatu .
(ii)   Ia menggunakan kata silaan seperti usah, tak usah dan jangan.
(iii)  Partikel -lah boleh digunakan untuk melembutkan ayat.
Contoh :
Jangan minum air itu.
Usahlah menangis lagi.
Jangan petik bungs itu.

d. Ayat Silaan
(i)    Ayat ini bertujuan mempersilakan atau menjemput seseorang.
(ii)   Ia menggunkan kata silaan seperti sila dan jemput pada permulaan ayat.
(iii)  Partikel -lah boleh digunakan.
Contoh :
Sila bawa sejadah bila ke surau.
Jemputlah menikmati
Datanglah ke rumah saya. (silaan)

e. Ayat seruan
i)              Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan, dan terkejut, sakit, hairan dan sebagainya.
ii)             Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru ( ! )
iii)            Tanda seru biasanya terletak diakhir ayat.
iv)           Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh, Cis, Wah, Amboi dan sebagainya.
Contohnya:
Amboi, cantiknya baju kamu!
Aduh, sakitnya perut aku!
Oh, dia sudah pergi ke sekolah !

2 Ayat Aktif dan Ayat Pasif
(i)    Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya tetapi mempunyai maksud sama.
(ii)   Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek.
(iii)  Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.

1.    Ayat aktif ialah ayat yang kata kerja berawalan men.
Contohnya:
i)      Emak memasak nasi. dan sebagainya
ii)     Pasukan pengakap telah mendirikan khemah itu.
iii)    Ketua murid menaikkan bendera sekolah.

2.    Ayat pasif ialah ayat yang kerjanya……
i)      tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Contohnya:
            i. Bola itu saya tendang.
            ii. Borang itu perlu anda isi.
i)      berawalan di dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. Contohnya: Baju itu dibasuh oleh kakak.
3.    Ayat pasif terdiri daripada:
i)      ayat pasif diri pertama, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku, kami, kita, saya, dan sebagainya.
ii)     ayat pasif diri kedua, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak, anda, kamu, engkau, dan sebagainya.
iii)    ayat pasif diri ketiga, iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di, diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia, dia, beliau, baginda, dan sebagainya.
4.    Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza.

Ayat Pasif dan Ayat Aktif

1.

2.
3.Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya tetapi mempunyai maksud sama.
Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek.
Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.
i) Ayat aktif ialah ayat yang kata kerja berawalan men-. Contohnya:
(a) Emak memasak nasi dan sebagainya
(b) Pasukan pengakap telah mendirikan khemah itu.
(c) Ketua murid menaikkan bendera sekolah.
ii)Ayat pasif ialah ayat yang kerjanya……
(a)  tidak berawalan men- dan didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua.
Contohnya:
            i. Bola itu saya tendang.
            ii. Borang itu perlu anda isi.
(b)  berawalan di- dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga.
Contohnya: Baju itu dibasuh oleh kakak.
iii)  Ayat pasif terdiri daripada:
(a)   ayat pasif diri pertama, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men- dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku, kami, kita, saya, dan sebagainya.
(b)  ayat pasif diri kedua, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men-dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak, anda, kamu, engkau, dan sebagainya.
(c)  ayat pasif diri ketiga, iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di-, diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia, dia, beliau, baginda, dan sebagainya.
iv) Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza.
Contohnya:

Ayat Aktif
Ayat Pasif Diri Pertama
(a) Saya mencuci kasut sekolah.
(b) Kita menerima keputusan itu.
(c) Aku akan memetik bunga itu.
(d) Kami sudah menyusun jadual itu.
(a) Kasut sekolah saya cuci.
(b) Keputusan itu kita terima.
(c) Bunga itu akan aku petik.
(d) Jadual itu sudah kami susun.Ayat Aktif
Ayat Pasif Diri Kedua
(a) Anda harus menyiapkan kerja itu.
(b) Awak mesti menyerahkan surat itu.
(c) Engkau patut memulangkan duitnya.
(d) Kamu perlu membaiki kereta itu.
(a) Kerja itu harus anda siapkan.
(b) Surat itu mesti awak serahkan.
(c) Duitnya patut engkau pulangkan.
(d) Kereta itu perlu kamu baiki.Ayat Aktif
Ayat Pasif Diri Ketiga
(a) Mereka mengecat bangunan.
(b) Baginda meminta rakyat supaya bersabar.
(c) Beliau mengarahkan orang ramai supaya beratur.
(d) Dia sedang menjahit baju.
(a) Bangunan dicat oleh mereka.
(b) Rakyat diminta oleh baginda supaya bersabar.
(c) Orang ramai diarahkan oleh beliau
supaya beratur.
(d) Baju sedang dijahit olehnya.Ayat Aktif
Ayat Pasif
1. Ali membaca buku itu.
2. Ibu memasak nasi lemak.
3. Kita mesti mendengar nasihat guru kita.
4. Salmah memukul adiknya dengan kuat.
5. Yusof membawa kerusi patah.
Buku itu dibaca oleh Ali.
Nasi lemak dimasak oleh ibu.
Nasihat guru kita, mesti kita dengar.
Adiknya dipukul dengan kuat oleh Salmah.
Kerusi patah dibawa oleh Yusof
Hak Cipta Salmah Binti Mohamed Nayan
Marie - Please Teacher! 4